O projekcie

Projekt „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świat Języków – Szkołę Języków Obcych s.c. w partnerstwie z TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne.
Celem projektu „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!” jest podniesienie poziomu kompetencji w obszarze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) oraz wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym u 660 osób dorosłych (396 kobiet, 264 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), posiadających niskie kompetencje z zakresu TIK, zamieszkujących obszar województwa pomorskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) poprzez udział w szkoleniach komputerowych w okresie  01.06.2017 – 31.12.2019.
W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:
  • szkoleń komputerowych wg standardu Digital Competence Framework na pełnym poziomie A lub B w wymiarze łącznym 75 godzin lekcyjnych na grupę (zajęcia odbywać się będą w tygodniu i/lub w weekendy),
  • podręczników i materiałów szkoleniowych (tj. teczka, notes, długopis i pendrive),
  • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia (dla 30% uczestników/czek projektu),
  • catering (serwis kawowy) podczas szkoleń,
  • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK w 5 obszarach tematycznych Digital Competence Framework, kończący się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A lub B.
Uczestnicy/czki projektu zostaną podzieleni/one na 66 grup liczących po około 10 osób według poziomu posiadanych kompetencji cyfrowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem zajęć  z poszanowaniem potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu.
Planowane efekty realizacji projektu:
  • 85% uczestników/czek projektu uzyska certyfikat ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) lub certyfikat rownoważnypotwierdzający nabycie kompetencji w zakresie TIK (ważny bezterminowo);
  • 451 osób o w wieku 25 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
  • 128 osób w wieku 50 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
  • 210 osób o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.
Udział w projekcie jest  bezpłatny.
Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.
Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie
Wartość projektu: 1 640 944,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 394 803,08 PLN
ZDOBĄDŹ, UZUPEŁNIJ LUB PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE LUB KWALIFIKACJE W OBSZARZE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH